Teraz czytasz...
Rolnictwo ekologiczne – regulacje prawne

Rolnictwo ekologiczne – regulacje prawne

Na terenie UE od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91. Obejmuje ono zasady produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przetwórstwa metodami ekologicznymi oraz sposób kontroli gospodarstw ekologicznych i innych podmiotów produkujących lub wprowadzających do obrotu produkty rolnictwa ekologicznego. W nowych przepisach uregulowano podstawowe wymagania w zakresie produkcji, znakowania, pakowania, transportu, magazynowania i kontroli. Działania te mają na celu zwiększenie przejrzystości na rynku produktów ekologicznych.

Akty prawne można pobrać na stronie internetowej przygotowanej przez Komisję Europejską.

Najważniejsze zmiany zasad w ekologicznej produkcji rolniczej:
* obowiązkowe stosowanie logo rolnictwa ekologicznego UE do znakowania produktów paczkowanych przez producentów, a importerzy ekologicznej żywności będą mieli prawo do jego stosowania. Obowiązek ten przesunięto jednak do czasu wprowadzenia nowego logo wspólnotowego tj. do dnia 1 lipca 2010 r. Do tego czasu można dobrowolnie używać aktualnego logo rolnictwa ekologicznego UE.
* produkt oznakowany jako ekologiczny musi składać się w co najmniej 95% z ekologicznych składników żywnościowych. Wszystkie inne wyroby żywnościowe produkowane zgodnie z przepisami mogą zawierać informacje o składnikach ekologicznych wyłącznie na liście składników.
* całkowity zakaz stosowania w produkcji genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO). Jednak produkty zawierające nie więcej niż 0,9 procenta pozostałości GMO powstałych wskutek przypadkowego i nieuniknionego zanieczyszczenia będą mogły być znakowane jako ekologiczne.
* żywność ekologiczną będzie można importować pod warunkiem, że będzie ona produkowana według takich samych lub równoważnych zasad produkcji.
* lista substancji (m.in. nawozów, środków poprawiających właściwości gleby, środków ochrony roślin) dopuszczonych w rolnictwie ekologicznym nie ulegnie zmianie.
* podstawa dla nowych uregulowań w zakresie ekologicznej produkcji wina, ryb, wodorostów i drożdży.

Komisja Europejska ustanowiła szczegółowe zasady wdrożenia powyższego rozporządzenia ogłaszając rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.

ETYKIETOWANIE

Na etykiecie produktów oznakowanych z powołaniem się na ekologiczne metody produkcji powinny znajdować się: nazwa i numer upoważnionej jednostki certyfikującej np. ABCDE Sp. z o.o. *PL-EKO-99*. Numery jednostek certyfikujących nadane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi *zmieniły się w 2009 r*., jednak etykiety wydrukowane do dnia 31.12.2008 r. będzie można wykorzystać do 1.01.2012 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 271/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do unijnego logo produkcji ekologicznej – do pobrania.

Pełna informacja na temat prawa UE dotyczącego rolnictwa ekologicznego dostępna jest na stronach internetowych: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/legislation_pl

autor: Dorota Metera (Bioekspert)

Ten serwis używa cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Sprawdź naszą politykę prywatności.

Żadne materiały z tej strony nie mogą być jakikolwiek sposób powielane bez pisemnej zgody redakcji.