Polityka prywatności

 1. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych
  • Eko Media Karol Przybylak; ul. Siedlecka 62; 85-412 Bydgoszcz, NIP: 9671167217, REGON: 340720573 (dalej „Administrator”) ogranicza zbieranie lub wykorzystywanie danych Użytkowników do minimum w celu poprawnego wyświetlania oraz korzystania z Usług udostępnianych w ramach Serwisu.
  • Dane osobowe uzyskujemy wówczas, gdy zostaną nam one dobrowolnie przekazane przez użytkowników, np. przesłane na skrzynki kontaktowe, lub podczas rejestracji na potrzeby korzystania z wybranych usług. W niektórych przypadkach dane osobowe mogły zostać przekazane Administratorowi przez użytkowników wcześniej (np. w przypadku byłych pracowników). Jeżeli postanowią Państwo dokonać rejestracji i / lub podać dane osobowe na naszych stronach internetowych, będziemy mogli kontaktować się z zarejestrowanymi użytkownikami, wykorzystując tym samym podane przez Państwa dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności. Dane osobowe nie będą wykorzystane do celów innych niż określone w Polityce Prywatności, chyba że uzyskamy od Państwa zgodę, lub też inny sposób wykorzystania tych informacji będzie wymagany lub dopuszczony przez przepisy prawa. Przykładowo, jeśli wysłali nam Państwo e-mail z prośbą o informacje dotyczące Serwisu, wówczas wykorzystamy Państwa adres e-mail oraz inne przesłane dane, aby spełnić Państwa prośbę. Jeśli przesyłają Państwo dane w związku z dokonaniem zakupu w Serwisie, wykorzystamy je w celu realizacja Państwa zamówienia.
  • Serwis gromadzi tylko te dane osobowe, które są konieczne do realizacji usług lub aktywności, na które użytkownicy wyrazili zgodę (np. działania marketingowe). Jeśli potrzebne są dodatkowe informacje opcjonalne, użytkownicy są o tym powiadamiani przed zebraniem takich informacji.
  • Serwis nie zbiera w sposób celowy „wrażliwych” danych osobowych, chyba że taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa, na przykład dla celów rekrutacji. Wrażliwe informacje obejmują dane osobowe dotyczące rasy, pochodzenia, poglądów politycznych, przynależności do związku zawodowego, wyznania lub światopoglądu, stanu zdrowia fizycznego lub umysłowego, życia intymnego lub karalności użytkownika. Apelujemy do użytkowników, aby kierowali się rozwagą, przekazując Serwisowi wrażliwe informacje i w żadnym razie nie przekazywali Serwisowi wrażliwych informacji, chyba że wyrażą zgodę na wykorzystywanie takich informacji przez Serwis w celu prowadzenia przez Serwis legalnej działalności oraz na powierzenie przetwarzania i przechowywanie takich danych w bazach danych Serwisu. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące tego, czy przekazywanie wrażliwych informacji Serwisowi jest lub może być wymagane w konkretnym przypadku, prosimy o kontakt z nami pod adresem [•].
  • Automatyczne gromadzenie danych osobowych
   • W niektórych przypadkach Serwis i dostawcy usług wykorzystują cookie, znaczniki nawigacyjne oraz inne technologie, aby automatycznie gromadzić informacje określonego rodzaju podczas wizyt użytkowników na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem adresów e-mail. Gromadzenie tego typu informacji pozwoli nam lepiej zrozumieć i usprawnić działanie, funkcjonalność oraz wydajność serwisów internetowych Serwisu oraz określić efektywność naszych działań marketingowych.
  • Adresy IP
   • Adres IP to numer przypisywany komputerowi użytkownika podczas połączenia z Internetem, który umożliwia komunikację pomiędzy danym komputerem i serwerem. Adresy IP użytkowników odwiedzających stronę mogą być rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania serwisu internetowego.
  • Pliki Cookiem
   • Pliki cookie są umieszczane przez nasz serwis internetowy w komputerze użytkownika lub urządzeniu podłączonym do Internetu podczas każdej wizyty na naszej stronie, co pozwala naszej witrynie internetowej zapamiętać komputer użytkownika lub urządzenie oraz służy realizacji kilku celów.
   • Na niektórych naszych stronach internetowych wyświetla się baner z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie plików cookie w komputerze użytkownika. Jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody, działania prowadzone za pośrednictwem komputera użytkownika lub podłączonego do Internetu urządzenia nie będą monitorowane w celach marketingowych. Drugi rodzaj plików cookie, znany także jako sesyjne pliki cookie, może być wymagany do obsługi wybranej funkcji. Pliki cookie tego rodzaju nie są blokowane po niewyrażeniu przez użytkownika zgody na ich umieszczenie w komputerze. Wybór użytkownika zostanie zachowany w pliku cookie na okres 90 dni. Jeśli użytkownik chce zmienić wybraną wcześniej opcję, powinien usunąć pliki cookie ze swojej wyszukiwarki internetowej.
   • Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików cookie, użytkownik może nie wyrazić na to zgody, dokonując zmian w ustawieniach przeglądarki (w większości przypadków taka opcja znajduję się w Narzędziach lub menu Preferencje przeglądarki). Użytkownik może także w dowolnym momencie usunąć pliki cookie ze swojego urządzenia. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookie, użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.
   • Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookie znajdują się w pliku Pomoc przeglądarki internetowej lub na takich stronach jak np. allaboutcookies.org.
  • Serwis może korzystać z widgetów i wtyczek społecznościowych należących do stron trzecich, aby umożliwić użytkownikom udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku czy widget na Twitterze. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników na witrynach Serwisu. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez nich danych użytkowników.
  • Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci (osób fizycznych poniżej 18 roku życia).
 1. Ochrona, Udostępnianie i powierzenie przetwarzania danych osobowych
  • Administrator, jako administrator zbioru danych użytkowników dba także o bezpieczeństwo, zbioru, zgodnie ze standardami wyznaczonymi w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Stosowane przez Administratora procedury zapewnienia bezpieczeństwa danych skutecznie chronią dane przed jakąkolwiek ingerencją osób trzecich.
  • Administrator podejmuje również niezbędne środki mające na celu ochronę baz danych zawierających zbiory danych osobowych poprzez wewnętrzne ograniczenie dostępu do baz. Tylko wąskie grono uprawnionych osób spośród działających na rzecz Administratora ma wgląd w dane osobowe Użytkowników.
  • Serwis nie udostępnia danych osobowych podmiotom niepowiązanym, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne w związku z prowadzeniem naszej działalności lub w celu realizacji zgłoszeń użytkowników Serwisu, lub też w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa.
  • Serwis może w określonych przypadkach udostępnić informacje na temat użytkowników firmom zewnętrznym lub dostawcom usług lub sprzedawcom działającym w naszym imieniu, aby zrealizować zgłoszenia użytkowników.
  • Serwis może udostępnić dane osobowe w związku ze sprzedażą, cesją lub innego rodzaju przeniesieniem własności serwisu internetowego, z którym powiązane są wspomniane dane, jak również na wniosek władz lub organów ścigania, lub gdy jest to wymagane przez stosowne ustawy, wyroki sądowe lub inne przepisy państwowe. Konieczność udostępnienia danych osobowych może być również spowodowana przeprowadzaniem audytów w zakresie prywatności danych lub bezpieczeństwa i/lub podczas rozpatrywania skarg lub podejmowania działań związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa. Serwis nie prowadzi działalności w zakresie sprzedaży danych osobowych osobom trzecim, jak również nie dokonuje powierzenia przetwarzania danych osobowych podanych przez użytkowników osobom trzecim, a które to informacje mogłyby zostać przez takie osoby trzecie wykorzystane do ich celów marketingowych bez zgody użytkownika.
 1. Ewentualności
  • Podczas standardowej wizyty na stronie internetowej Serwis podawanie danych osobowych nie jest konieczne, jednakże Serwis może wymagać przesłania określonych danych, jeśli użytkownik chce uzyskać dodatkowe informacje na temat naszych usług lub wydarzeń. Użytkownik może zostać także zapytany przez Serwis, czy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określony sposób, na co dany użytkownik może wyrazić zgodę lub odmówić. Użytkownik otrzymujący określone informacje lub usługi, takie jak elektroniczny biuletyn informacyjny, może w każdej chwili zrezygnować z jego subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym takim przesyłanym dokumencie. W przypadku rezygnacji z subskrypcji, Serwis stara się niezwłocznie usunąć informacje na temat użytkownika, jednakże może okazać się, że w celu spełnienia życzenia użytkownika konieczne będzie podanie przez niego dodatkowych danych.
  • Jak już wspomniano wcześniej, użytkownicy mają możliwość skonfigurowania swych przeglądarek internetowych w taki sposób, by odrzucały wszystkie pliki cookie lub powiadamiały o ich instalacji. Należy jednak pamiętać, że po odrzuceniu plików cookie, niektóre elementy Serwisu mogą nie działać poprawnie.
 1. Dostęp
  • Jeśli użytkownik powierza nam swoje dane osobowe, w większości przypadków ma do nich odpowiedni dostęp, dzięki czemu może je modyfikować lub poprawiać wszelkie ewentualne błędy w nich zawarte. Użytkownik może również przesłać na adres: [•]prośbę o uaktualnienie lub usunięcie określonych danych, w związku z czym Serwis podejmie wszelkie stosowne działania mające na celu spełnienie tej prośby, pod warunkiem, iż jest to zgodne z odpowiednimi przepisami prawa.
 1. Bezpieczeństwo i integralność danych
  • Serwis stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednakże nawet mimo naszych najlepszych starań, całkowite zabezpieczenie danych przed wszelkimi zagrożeniami nie jest możliwe. Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do danych osobowych użytkowników był ograniczony do osób, które muszą znać te informacje. Osoby, które mają dostęp do danych są zobowiązane do zachowania ich poufności. Dodatkowo, jedną z zasad polityki Serwisu w tym zakresie jest przechowywanie informacji osobowych tylko przez taki okres, w którym są one niezbędne do realizacji zgłoszenia użytkownika lub do momentu, gdy użytkownik zażąda usunięcia takich informacji.
 1. Odsyłacze do innych stron
  • Należy pamiętać, że zamieszczone na stronie Serwisu odsyłacze mogą przekierowywać użytkownika na inne strony internetowe. W przypadku tych serwisów może obowiązywać inna polityka prywatności, której postanowienia różnią się od niniejszej. Zachęcamy użytkowników do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności każdego odwiedzanego serwisu przed podaniem swych danych osobowych.
 1. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności
  • Administrator zastrzega sobie wprowadzenie zmian w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie aktualnej Polityki Prywatności. W przypadku modyfikacji, zmienia się również data ostatniego uaktualnienia, widniejąca na pierwszej stronie dokumentu.