Teraz czytasz...
Rolnictwo ekologicznie pozytywnie oceniane przez NIK
X Targi Ekostyl | reklama | Biokurier.pl
X Targi Ekostyl | reklama | Biokurier.pl
Bio Kurier

Rolnictwo ekologicznie pozytywnie oceniane przez NIK

Produkty pochodzące polskich gospodarstw ekologicznych są wysokiej jakości i spełniają wymagania stawiane żywności ekologicznej ? to najważniejszy wniosek płynący z raportu ?Funkcjonowanie Rolnictwa Ekologicznego w Polsce? sporządzonego przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK). Kontrolerzy NIK odwiedzili 50 instytucji zaangażowanych w nadzorowanie oraz promowanie rolnictwa ekologicznego i przyjrzeli się, jak w okresie od 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2009 r. wywiązywały się one ze swoich zadań. Dominują oceny pozytywne, ale wagę kontrolerów przyciągnęła też kontrowersyjna sprawa ekologicznych upraw orzecha włoskiego i kilka innych nieprawidłowości. 

Wysoka jakość produktów ekologicznych

 

Kontrola artykułów rolno-spożywczych potwierdziła wysoką jakość produktów dostarczanych przez gospodarstwa ekologiczne. Na 712 próbek jedynie 4 wzbudziły zastrzeżenia kontrolerów, co daje 0,6 proc. spośród wszystkich sprawdzonych przypadków. Warto podkreślić, że w żadnej próbce nie stwierdzono występowania organizmów modyfikowanych genetycznie.
W objętym kontrolą okresie liczba gospodarstw ekologicznych i powierzchnia prowadzonych przez nie upraw wzrosły dwukrotnie. Przyczyniły się do tego środki pomocowe UE ? ponad 609 mln zł dopłat rolnośrodowiskowych oraz 42 mln zł ze środków budżetowych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeznaczyło na dofinansowanie działań kontrolnych, doradczych, promocyjnych i naukowych.
Systematyczny rozwój rolnictwa ekologicznego pozwala przypuszczać, że zakładana w Planie Działania dla Żywności Ekologicznej i Rolnictwa w Polsce na lata 2007-2013 liczba 20 tys. gospodarstw, obejmujących ekologiczną uprawą 600 tys. ha, jest realna do osiągnięcia.
Kontrolerzy zwrócili uwagę na występujące opóźnienia wydawania decyzji o dopłatach do upraw ekologicznych  przez powiatowe biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Dlatego NIK zwróciła się do Prezesa ARiMR, aby usprawnił realizację płatności rolnośrodowiskowych w terenowych jednostkach agencji.
Ekologiczne gospodarstwa i przetwórnie mają problem z dokładnym przestrzeganiem zasad prowadzenia produkcji. NIK wykazała uchybienia w 40 proc. skontrolowanych gospodarstw. Są to jednak głównie nieprawidłowości formalne i sprowadzają się do nieprecyzyjnej ewidencji towarowej lub braków w dokumentacji. NIK zwróciła się do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, aby zwiększył skuteczność kontroli nad gospodarstwami i przetwórniami ekologicznymi oraz upoważnionymi do ich nadzoru  jednostkami certyfikującymi. Dzięki interwencji NIK przyspieszyły również prace zmierzające do udoskonalenia systemu gromadzenia i przekazywania danych dotyczących rolnictwa ekologicznego.
Włoski i twardy orzech do zgryzienia

 

Najpoważniejsza nieprawidłowość opisana w raporcie NIK dotyczy nieprecyzyjnych przepisów, w których nie określono dokładnych wymagań, jakie powinny spełniać uprawy ekologiczne pod względem pielęgnacji roślin, minimalnego poziomu obsady czy jakości sadzonek. Niektóre nierzetelne gospodarstwa wykorzystywały tę sytuację i traktowały uprawy ekologiczne wyłącznie jako sposób na zdobycie dopłat, bez zamiaru wyprodukowania czegokolwiek. Wysoka stawka dopłat do uprawy orzecha włoskiego (1800 zł do 1 hektara) sprawiła, że właśnie ten gatunek szczególnie często wykorzystywany był w pozorowanych uprawach sadowniczych. Co więcej, dopłaty do orzecha włoskiego przyznawane były na 5 lat, podczas gdy gatunek ten owocuje dopiero po 6-7 latach. Pozwalało to na prowadzenie tzw. upraw nieowocujących, które można było bez konsekwencji zlikwidować wraz z końcem dofinansowania. Korzystając z tej luki w prawie, niektórzy beneficjenci, po spełnieniu minimalnych, formalnych wymagań i zainkasowaniu dopłat, nie interesowali się zbytnio swoimi uprawami. Przeprowadzone przez NIK oględziny plantacji orzecha włoskiego na terenie województwa lubuskiego potwierdziły, że uprawy nie były pielęgnowane i odchwaszczane. W efekcie tylko ok. 5 proc. sadzonek miało wykształcone korony.

NIK docenia działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który podjął szereg czynności zmierzających do ukrócenia takich praktyk. W lutym 2008 r. i 2009 r. weszły w życie dwa rozporządzenia, dzięki którym pozorowane uprawy zaczęły być wykluczane z dopłat, natomiast proporcje między orzechem włoskim (którego uprawa dzięki wysokim dopłatom stała się w Polsce niezwykle popularna) a innymi gatunkami zostały w sadownictwie ekologicznym wyrównane.

Pełna treść raportu dostępna jest w pliku pdf: http://nik.gov.pl/docs/inform/100103_rolnictwo_ekologiczne.pdf
Źródło: NIK

 

ych wszystkich, którzy zastanawiają się, czy warto wspierać ideę Sprawiedliwego Handlu, może przekona ten krótki wpis, który zaczerpnęliśmy z zaprzyjaźnionego serwisu „Fair Trade. Sprawiedliwy Handel w praktyce”.
Do poniższych punktów można by jeszcze dodać kilka kolejnych, równie istotnych, ale to i tak dobry początek. Robiąc świąteczne zakupy, warto zarezerwować część budżetu na produkty Fair Trade.

1. Kupując produkty Sprawiedliwego Handlu możemy przyczyniać się do zmniejszania biedy i negatywnych skutków działalności człowieka. Sprawiedliwy Handel zapewnia godziwą cenę i zapłatę drobnym producentom, którzy dzięki temu wiążą koniec z końcem oraz mają stabilne źródło dochodu.
2. Sprawiedliwy Handel zapewnia pracę oraz źródło dochodu tym, którzy żyją na marginesie społeczeństwa (w krajach Globalnego Południa są to zwłaszcza kobiety, osoby niepełnosprawne oraz tubylcy).
3. Sprawiedliwy Handel zmienia warunki wymiany handlowej przez podkreślanie znaczenia praw człowieka, eliminację niewolnictwa, pracy przymusowej oraz pracy dzieci.
4. Sprawiedliwy Handel promuje pokój przez zmniejszanie biedy, która stanowi główne zarzewie konfliktów.
5. Sprawiedliwy Handel wzmacnia małe i średnie firmy oraz promuje silną gospodarkę na szczeblu lokalnym i krajowym.
6. Standardy i zasady Sprawiedliwego Handlu uwzględniają ochronę środowiska naturalnego oraz promują zrównoważony rozwój przez stosowanie metod upraw ziemi, które są przyjazne dla środowiska.
7. Sprawiedliwy Handel zmniejsza problem zmian klimatycznych dzięki zrównoważonej produkcji.
8. Sprawiedliwy Handel pomaga w użyźnianiu wyjałowionych gleb poprzez promowanie naturalnych metod upraw ziemi.
9. Sprawiedliwy Handel prowadzi do zmniejszania emisji dwutlenku węgla i promocji alternatywnych, ekologicznych rozwiązań.
10. Sprawiedliwy Handel podkreśla wagę recyklingu i czystości środowiska naturalnego.
11. Sprawiedliwy Handel zachęca rolników do stosowania organicznych metod upraw.
12. Sprawiedliwy Handel promuje etyczny styl życia. Dzięki konsumentom, którzy kupują produkty Sprawiedliwego Handlu, zmniejsza się obszar biedy, a zwiększa sprawiedliwość społeczna.

Ten serwis używa cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Sprawdź naszą politykę prywatności.

Żadne materiały z tej strony nie mogą być jakikolwiek sposób powielane bez pisemnej zgody redakcji.