Żywność ekologiczna a Brexit. Co się zmieni?

Z nastaniem 2021 roku unijne prawo dotyczące rolnictwa ekologicznego przestanie obowiązywać na terenie Wielkiej Brytanii. Zjednoczone Królestwo zapowiada jednak wdrożenie wszystkich przepisów do własnego systemu prawnego na zasadach równoważności.

“Równoważne”, czyli…

Zgodnie z art. 2 lit. x) rozporządzenia Rady nr 834/2007, „równoważne” w opisie różnych systemów i środków oznacza, że umożliwiają one osiągnięcie takich samych celów i spełnienie takich samych zasad poprzez stosowanie przepisów zapewniających taki sam poziom zapewnienia zgodności.

Wielka Brytania opublikowała wytyczne dotyczące handlu i etykietowania żywności ekologicznej, mające zastosowanie od 1 stycznia 2021 r. Wytyczne są dostępne pod adresem: https://www.gov.uk/guidance/trading-and-labelling-organic-food-from-1-january-2021

Podoba Ci się to, o czym piszemy?     

Brexit. Co muszą wiedzieć importerzy i eksporterzy żywności ekologicznej?

 Od 1 stycznia 2021 r. przepływ produktów ekologicznych między Unią Europejską a Wielką Brytanią objęty jest działalnością importu i eksportu w rolnictwie ekologicznym.

Importerzy i eksporterzy przed wprowadzeniem na rynek UE lub rynek Wielkiej Brytanii jakiegokolwiek produktu ekologicznego powinni zgłosić swoją działalność do upoważnionej jednostki certyfikującej w Polsce oraz przekazać jej zgodę na objęcie ww. działań systemem kontroli. Podmioty importujące/eksportujące produkty ekologiczne w odniesieniu do Wielkiej Brytanii, nie mogą wprowadzać ich do obrotu, jeżeli wcześniej ww. działalność nie została objęta systemem kontroli w tym zakresie przez upoważnioną jednostkę certyfikującą.

Weryfikacja certyfikatów żywności ekologicznej

Po 1 stycznia 2021 r. producenci importujący do UE produkty ekologiczne są zobowiązani do weryfikacji certyfikatów swoich dostawców z Wielkiej Brytanii, w szczególności do sprawdzenia czy certyfikat został wydany przez jednostkę certyfikującą uznaną przez Komisję Europejską i wpisaną na listę załącznika IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 334 z 12.12.2008 r., ze zm.)

Brytyjskie jednostki certyfikujące akceptowane przez Unię Europejską

Wymienione poniżej jednostki zostały uznane jako jednostki certyfikujące właściwe do przeprowadzania kontroli i wydawania certyfikatów w Wielkiej Brytanii, będącej państwem trzecim. Uznanie to obowiązuje od zakończenia okresu przejściowego, tj. od 1 stycznia 2021 r.

  1. „Biodynamic Association Certification”,
  2. „Organic Farmers & Growers C.I.C.”,
  3. „Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd”,
  4. „Organic Food Federation”,
  5. „Quality Welsh Food Certification Ltd ”
  6. „Soil Association Certification Limited”

Handel z Irlandią Północną

Handel produktami ekologicznymi między Irlandią Północną a Unią Europejską jest kontynuowany jak dotychczas.

Wszystkie niezbędne dokumenty (w języku polskim i angielskim) publikowane są na rządowej stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/informacje-zwiazane-z-brexitem

Brak postów do wyświetlenia