Teraz czytasz...
Certyfikat rolnictwa ekologicznego dla produktów leśnych
X Targi Ekostyl | reklama | Biokurier.pl
X Targi Ekostyl | reklama | Biokurier.pl

Certyfikat rolnictwa ekologicznego dla produktów leśnych

 

 

Nie wszyscy wiedzą, że istnieje możliwość certyfikacji jako ekologiczne produktów przeznaczonych do spożycia pochodzących z lasu typu jagoda czarna, borówka brusznica, żurawina, zioła, grzyby i itp. Na jakich zasadach to się odbywa? Jak zdobyć certyfikat? Zapraszamy do lektury

Rozporządzenia, w oparciu o które pracują jednostki certyfikujące w rolnictwie ekologicznym to rozporządzenie Rady WE 834/2007 i rozporządzenie Komisji WE 889/2008.  W oparciu o te rozporządzenia istnieje możliwość certyfikacji jako ekologiczne produktów przeznaczonych do spożycia pochodzących z lasu typu jagoda czarna, borówka brusznica, żurawina, zioła, grzyby i itp.

Warunki, które trzeba spełnić

W tym celu działalność polegającą na pozyskiwaniu tych produktów z lasu zgłasza się upoważnionej jednostce certyfikującej. Żeby dany obszar leśny (najczęściej jest to nadleśnictwo, rzadziej mniejsze jednostki typu leśnictwo) został dopuszczony do pozyskiwania zeń surowców ekologicznych, producent musi uzyskać oświadczenie nadleśnictwa lub leśnictwa o niestosowaniu na tym obszarze środków niedozwolonych w produkcji ekologicznej (chodzi tu głównie o chemiczne środki ochrony roślin stosowane w leśnictwie) przez okres ostatnich trzech lat przed planowanym terminem zbioru. Dodatkowo dostarcza się mapy obszaru pozyskiwania z zaznaczeniem dokładnego obszaru zbioru, miejsc wykonywania oprysków (jeżeli takie były wykonywane) i lokalizacją punktów skupu, które będą skupowały surowce ekologiczne. Należy też opisać wszelkie działania związane ze strukturą organizacyjną zbioru „roślin dziko rosnących i ich części”, metodami zabezpieczenia siedlisk przed nadmierną eksploatacją (dobra praktyka pozyskiwania), metodami gwarantującymi identyfikowalność zbioru, bezpieczeństwem pozyskiwanych surowców (etykietowanie, pakowanie, sposoby transportu, środki mające zabezpieczyć surowce przed mieszaniem z surowcami pozyskanymi z obszarów niecertyfikowanych i nie objętych kontrolą jednostki) itp.

Kontrola…

Po dosłaniu kompletnego opisu wykonywana jest kontrola weryfikująca przedstawiony system. Polega ona na wizytacji punktów skupu: warunki higieniczno-sanitarne, sposób znakowania, pakowania, transportu na punkcie, odległość od obszarów niecertyfikowanych (opryskanych, innych nadleśnictw) i ryzyko dostarczenia produktów z tych obszarów itp. oraz wizytacji zgłoszonych obszarów (ocena zasobności siedlisk w zgłoszone gatunki, bliskość potencjalnych źródeł zanieczyszczeń) a także ocena dokumentacji (przepływ produktu w strukturze, dokumentacja szkoleń zbieraczy, etykietyzacja itp.). Jeżeli jednostka uzna, iż pozyskiwane produkty pochodzą z „czystych” obszarów a system ich identyfikacji i fizycznej separacji nie stwarza ryzyka ich pomieszania (z produktami z innych obszarów) oraz ich zanieczyszczenia na którymkolwiek etapie przepływu produktu na poziomie kontrolowanego przedsięwzięcia, wystawia certyfikat zgodności w kategorii pozyskiwania.

Zgodnie z art. 1 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) 834/2007 „Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych lub krajowych, w zgodności z prawem wspólnotowym dotyczącym produktów wymienionych w tym artykule i obejmującym przepisy dotyczące produkcji, przygotowania, obrotu, znakowania i kontroli, w tym przepisy w zakresie środków spożywczych i żywienia zwierząt” co oznacza, iż certyfikowany podmiot musi podpisać umowy na towarowy zbiór z Nadleśnictwem zgodnie z Ustawą o Lasach, uzyskać pozwolenie organów ochrony środowiska na pozyskiwanie gatunków chronionych zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody i spełniać wszystkie pozostałe wymogi prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące prowadzonej działalności.

Zgodnie ze wspomnianymi rozporządzeniami można uzyskać certyfikat rolnictwa ekologicznego na korę dębu pozyskiwaną jako surowiec zielarski, ale nie jako surowiec opałowy czy farmaceutyczny. Ponadto produkty myślistwa i rybactwa pochodzące od dzikich zwierząt nie są uznawane za produkcję ekologiczną.

Andrzej Żwawa
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
koordynator projektu
Edukacja ekologiczna konsumentów na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej
ekonsument.pl/lasy
Na podstawie informacji przesłanych przez:
Paulina Pankowska

Zobacz także


Wojciech BaranSpecjalista ds. Oceny ProducentaJednostka Certyfikująca Ekogwarancja PTRE sp. z o.o.Dąbrowica 185 P, 21-008 Tomaszowice k. Lublinatel. +48 81 501 68 40 fax +48 81 501 68 49e-mail: mwojtek@ekogwarancja.pl

ekogwarancja.com

Zał.
Rozporządzenie Rady (WE) 834/2007, art. 1. Ust.2
2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do następujących produktów rolnych, w tym pochodzących z akwakultury, wprowadzonych na rynek lub takich, które mają być wprowadzone na rynek:
a) żywe lub nieprzetworzone produkty rolne;
b) przetworzone produkty rolne przeznaczone do spożycia;
c) pasze;
d) wegetatywny materiał rozmnożeniowy i nasiona do celów uprawy.
Produkty myślistwa i rybactwa pochodzące od dzikich zwierząt nie są uznawane za produkcję ekologiczną.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się także do drożdży przeznaczonych do spożycia lub używanych, jako pasza.

Rozporządzenie Rady (WE) 834/2007, art. 12. ust 2.
2. Zbieranie roślin dziko rosnących i ich części, rosnących w sposób naturalny na obszarach naturalnych, w lasach i na obszarach rolniczych uznaje się za metodę produkcji ekologicznej, pod warunkiem
że:
a) w okresie, co najmniej trzech lat przed zbiorem obszary te nie zostały poddane działaniu produktów innych niż dopuszczone dostosowania w produkcji ekologicznej na mocy art. 16;
b) zbieranie nie wpływa na równowagę siedliska przyrodniczego ani na utrzymanie gatunków na obszarze zbioru.

Rozporządzenie (Komisji WE) 889/2008, art. 70. ust. 2.
2. W przypadku zbierania roślin dziko rosnących praktyczne środki określone w art. 63 ust.1 lit. b) obejmują gwarancję strony trzeciej, którą podmiot gospodarczy może przedstawić, aby zapewnić, że zostały spełnione przepisy art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007.
Projekt „Edukacja ekologiczna konsumentów na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść projektu odpowiada Polska Zielona Sieć. Poglądy w nim wyrażone niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.

Ten serwis używa cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Sprawdź naszą politykę prywatności.

Żadne materiały z tej strony nie mogą być jakikolwiek sposób powielane bez pisemnej zgody redakcji.